Burmistrz Miasta Lipna

   

 

Paweł Banasik
Burmistrz Miasta Lipna

Wybrany został w wyborach bezpośrednich 30 listopada 2014 roku.
Zaprzysiężony został 9 grudnia 2014 roku roku podczas II Sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

Kontakt:
54 288 42 11             email: burmistrz@umlipno.pl

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10.00 - 12.00

      
    1. Burmistrz jest kierownikiem zakładu pracy – w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Burmistrz zatrudnia i zwalnia pracowników Urzędu.
2.    Stosunek pracy z Burmistrzem powstaje z chwilą otrzymania zaświadczenia o wyborze i złożenia wobec Rady Miasta ślubowania.
3.    Do podstawowych obowiązków i  uprawnień Burmistrza należy w szczególności:
1)    akceptowanie projektów uchwał  rady i przedkładanie ich komisjom i radzie,
2)    określenie sposobu wykonywania uchwał,
3)    gospodarowanie mieniem komunalnym,
4)    nadzór nad realizację budżetu Gminy i wspólna odpowiedzialność wraz z Skarbnikiem za zachowanie dyscypliny budżetowej,
5)    kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
6)    reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach należących do Gminy,
7)    pełnienie funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników
Urzędu oraz  jednostek organizacyjnych Gminy oraz realizowanie polityki kadrowej,
8)    organizowanie właściwego funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
9)    zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty,
10)    rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi urzędu,
11)    wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
12)    wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
13)    udzielanie pełnomocnictw i upoważnień pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,
14)    podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu i bezpieczeństwu publicznemu Gminy,
15)    wydawanie zarządzeń, w szczególności wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu,
16)     udział oraz udzielanie wyjaśnień podczas posiedzeń rady, komisji rady oraz innych statutowo powołanych organów,
17)    zatwierdzanie zakresów czynności pracowników Urzędu.


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiEdycja2019-03-18 11:02:17
Pawel RomańskiEdycja2015-09-16 11:28:15
Pawel RomańskiEdycja2015-09-16 11:27:55
Pawel RomańskiEdycja2015-09-16 11:27:40
Pawel RomańskiEdycja2015-09-16 11:27:08
Przemysław RogeńskiEdycja2014-12-11 10:54:04
Przemysław RogeńskiEdycja2014-12-09 12:46:25
Przemysław RogeńskiEdycja2014-12-09 12:45:23
Pawel RomańskiEdycja2013-04-08 11:18:42
Przemysław RogeńskiEdycja2013-01-30 12:18:55
Przemysław RogeńskiEdycja2013-01-30 12:18:29
Przemysław RogeńskiEdycja2010-01-14 11:18:01
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-01 13:54:19
Przemysław RogeńskiEdycja2008-08-19 13:39:55
Przemysław RogeńskiEdycja2007-12-12 12:47:35
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-10 14:34:59
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-10 11:52:36
Przemysław RogeńskiEdycja2007-09-04 08:51:39
Przemysław RogeńskiEdycja2007-09-04 08:42:30
Przemysław RogeńskiEdycja2007-09-04 08:36:31
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-10 14:04:55
Przemysław RogeńskiEdycja2007-08-10 09:48:29
AdministratorEdycja2007-08-09 20:54:01
AdministratorDodanie2007-08-09 20:53:25