Konkurs ofert

 

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 września 2020 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy na rok 2021 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  więcej

Projekt Uchwały  więcej
Program  więcej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 kwietnia 2020 roku

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  więcej

Załącznik nr 1  więcej
Wzór oferty  więcej 
Wzór sprawozdania  więcej
Wzór umowy więcej
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  więcej

Projekt uchwały  więcej
Program  więcej

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 kwietnia 2019 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  więcej

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 06 lutego 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)  więcej

Załącznik nr 1 do zarządzenia  więcej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 lipca 2018 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej

Projekt Uchwały więcej
Sprawozdanie z konsultacji więcej
Załacznik do projektu Uchwały więcej 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) więcej

Załącznik nr 1 więcej

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: w sprawie ogłoszenia winików otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

Załącznik nr 1 więcej...
Wzór oferty na realizację zadania więcej...
Załącznik nr 2 do oferty więcej...
Załącznik nr 2 do ogłoszenia więcej...
Załącznik nr 2 do umowy więcej... 
Załącznik nr 3 do umowy więcej 
Załącznik nr 4 do umowy więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 września 2017 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy na rok 2018 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  więcej

Prokekt Uchwały  więcej
Załacznik do Projektu Uchwały  więcej

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 Kwietnia 2017 roku

dotyczące otwartego naboru partnera (spoza sektora finansów publicznych) do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16).

Treść ogłoszenia naboru partnera więcej...
Formularz ofertowy więcej...

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/2017
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817) więcej

Załącznik nr 1 do zarządzenia więcej 
 

Wzór oferty więcej
Wzór wypełnienia oferty więcej

Wzór sprawozdanie więcej

_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 września 2016 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok więcej

Uchwała więcej
Załącznik do Uchwały więcej
 

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/2016
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/2016
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 lutego 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)    więcej

Załacznik nr 1 więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty) więcej
 

_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 września 2015 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 więcej

Projekt Uchwał więcej
Załacznik do Uchwały więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/2015
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 czerwca 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.)  więcej

 Zał. Nr 1 więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/2015
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 marca 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234 poz. 1536 z późn.zm) więcej

Załącznik nr 1 więcej

_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 września 2014 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok więcej

Projekt uchwały dotyczący konsultacji więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234 poz. 1536 z późn.zm.) więcej

Załącznik nr 1 więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty) więcej
_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 1/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234 poz. 1536 z późn.zm.) więcej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty) więcej
Załącznik Nr 3  więcej
_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2014 roku  

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) więcej

Załącznik Nr 1 do zarządzenie więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty) więcej
_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 września 2013 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok więcej

Projekt uchwały dotyczący konsultacji więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/2013
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu wypoczynku  dzieci i młodzieży w 2013 roku więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/2013
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lutego 2013 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  więcej  

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/2013
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późnzm.)więcej

Załącznik Nr 1 więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty) więcej
Załącznik Nr 3  więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/2013
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234 poz. 1536 z późn.zm.) więcej

Załacznik Nr 1 do Zarządzenia więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty)   więcej
Załącznik Nr 3  więcej
_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 września 2012 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok więcej

Sprawozdanie z konsultacji więcej
Uchwała dotycząca konsultacji więcej 
_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku więcej

Zarządzenie Nr 12/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2012 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku  więcej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty)  więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej

Załącznik Nr 1 więcej
Załącznik Nr 2 więcej
Załącznik Nr 3 więcej
_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 września 2011 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok więcej

Uchwała dotycząca konsultacji więcej
Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji  więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/11
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234 poz. 1536 z późnzm.) więcej

Załacznik Nr 1 do Zarządzenie więcej 
Załącznik Nr 2 więcej
Załącznik Nr 3 więcej
_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/2011
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku. więcej

Załacznik Nr 1 więcej
Wzór oferty więcej 
Wzór sprawozdania więcej

Ogłoszenie wyników więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/2010
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2010 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. więcej

Załącznik do Zarządzenie nr 52/2010 więcej
Wzór  oferty więcej 
Kosztorys do oferty więcej
Wzór sprawozdania więcej

Ogłoszenie wyników więcej

_________________________________________________________________________________

Uchwała Nr LV/442/2010
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 09 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. więcej

_________________________________________________________________________________

Uchwała Nr LIV/430/2010
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 18 października 2010 roku

w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok więcej

_________________________________________________________________________________

Uchwała Nr LIV/431/2010
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 18 października 2010 roku

w sprawie określenia szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego  więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie  Nr 2/2010
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2010 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 roku więcej...

Załącznik Nr 1  (kultura fizyczna i sport)   więcej
Załącznik Nr 2  (kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)   więcej
Załacznik Nr 3  (wypoczynek letni dzieci i młodzieży)   więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/2010
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu więcej

Wzór oferty więcej 
Oświadczenie więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/2009
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku więcej 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2009 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 18.12.2009r. więcej

Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 02.02.2010r. więcej

Wzór oferty więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/2009
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 września 2009 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Lipna w 2009 roku w dziedzinie piłka nożna. więcej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2009 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 22.09.2009r. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/2009
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/2009
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2009 roku

w sprawie: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i s portu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku więcej

Załacznik Nr 1 (kultura fizyczna i sport) więcej
Załącznik Nr 2 ( kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji) więcej
Załącznik Nr 3 (wypoczynek letni dzieci i młodzieży) więcej

Wzór oferty więcej 
Oświadczenie więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 grudnia 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego więcej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2008 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 08 grudnia 2008 roku więcej

Wzór oferty więcej
Instrukcja wypełnienia oferty więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu sportu kwalifikowanego więcej

Wzór sprawozdania częściowego/końcowego więcej
Instrukcja wypełnienia sprawozdania częściowego/końcowego więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/2008 
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 stycznia 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku więcej

Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 stycznia 2008 roku więcej

Wzór oferty więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizucznej i sportu w 2008 roku więcej 

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 kwietnia 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego więcej

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 19/2008 więcej

Uchwała Nr XVII/126/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie: określenia warunków i trybu spieraniafinansowego rozwoju sportu kwalifiowanego na terenie miasta Lipna więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na sport kwalifikowany  więcej 

Wzór oferty więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/2010
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2010 roku

w sprawie: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 roku więcej

Załacznik Nr 1 (kultura fizyczna i sport)
Załącznik Nr 2 ( kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)
Załącznik Nr 3 (wypoczynek letni dzieci i młodzieży)

Wzór oferty więcej 
Oświadczenie więcejUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Mariusz WoźniakEdycja2020-09-08 11:00:39
Mariusz WoźniakEdycja2020-04-09 12:04:25
Mariusz WoźniakEdycja2020-03-05 14:03:51
Mariusz WoźniakEdycja2020-03-05 13:42:00
Mariusz WoźniakEdycja2020-02-27 11:07:59
Mariusz WoźniakEdycja2020-02-17 10:21:26
Mariusz WoźniakEdycja2019-08-30 11:45:46
Mariusz WoźniakEdycja2019-04-03 08:50:33
Mariusz WoźniakEdycja2019-04-03 08:47:24
Mariusz WoźniakEdycja2019-02-08 12:26:03
Mariusz WoźniakEdycja2018-08-28 11:31:20
Mariusz WoźniakEdycja2018-07-13 09:38:01
Mariusz WoźniakEdycja2018-07-13 09:37:04
Mariusz WoźniakEdycja2018-07-13 09:34:30
Mariusz WoźniakEdycja2018-07-13 09:31:01
Mariusz WoźniakEdycja2018-07-13 09:29:15
Mariusz WoźniakEdycja2018-07-13 09:18:57
Mariusz WoźniakEdycja2018-03-30 08:56:26
Pawel RomańskiEdycja2018-02-28 15:11:51
Mariusz WoźniakEdycja2018-02-28 11:23:37
Mariusz WoźniakEdycja2018-02-28 11:19:09
Mariusz WoźniakEdycja2018-02-28 11:12:47
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:25:39
Mariusz WoźniakEdycja2017-09-27 10:52:17
Mariusz WoźniakEdycja2017-09-13 12:15:50
Paweł WróblewskiEdycja2017-05-16 10:10:26
Paweł WróblewskiEdycja2017-05-16 09:51:58
Pawel RomańskiEdycja2017-04-05 14:02:51
Pawel RomańskiEdycja2017-04-05 14:01:47
Pawel RomańskiEdycja2017-04-05 13:59:05
Pawel RomańskiEdycja2017-02-16 10:59:46
Pawel RomańskiEdycja2017-02-16 10:58:59
Mariusz WoźniakEdycja2017-02-15 11:06:39
Mariusz WoźniakEdycja2016-09-16 09:53:44
Pawel RomańskiEdycja2016-03-31 10:41:03
Pawel RomańskiEdycja2016-03-31 10:40:29
Pawel RomańskiEdycja2016-03-31 10:39:39
Mariusz WoźniakEdycja2016-03-31 10:37:06
Mariusz WoźniakEdycja2016-03-31 10:36:10
Mariusz WoźniakEdycja2016-03-31 10:35:05
Mariusz WoźniakEdycja2016-02-02 14:23:08
Mariusz WoźniakEdycja2016-02-02 14:19:43
Mariusz WoźniakEdycja2016-02-02 14:17:45
Mariusz WoźniakEdycja2016-02-02 14:16:51
Mariusz WoźniakEdycja2016-02-02 14:15:35
Mariusz WoźniakEdycja2016-02-02 14:13:49
Mariusz WoźniakEdycja2016-02-02 14:10:41
Pawel RomańskiEdycja2015-11-19 10:15:22
Pawel RomańskiEdycja2015-11-19 10:14:25
Pawel RomańskiEdycja2015-11-19 10:10:27
Pawel RomańskiEdycja2015-11-19 10:09:57
Pawel RomańskiEdycja2015-11-19 10:08:07
Pawel RomańskiEdycja2015-11-19 10:06:37
Pawel RomańskiEdycja2015-11-19 10:05:47
Pawel RomańskiEdycja2015-11-19 10:05:09
Pawel RomańskiEdycja2015-11-19 10:04:25
Mariusz WoźniakEdycja2015-09-11 09:32:40
Mariusz WoźniakEdycja2015-09-11 09:26:48
Mariusz WoźniakEdycja2015-09-11 09:24:20
Mariusz WoźniakEdycja2015-06-03 14:20:03
Mariusz WoźniakEdycja2015-06-03 14:14:32
Mariusz WoźniakEdycja2015-03-09 10:32:46
Mariusz WoźniakEdycja2015-03-03 09:50:14
Mariusz WoźniakEdycja2014-09-10 10:10:03
Mariusz WoźniakEdycja2014-04-16 10:50:01
Mariusz WoźniakEdycja2014-04-16 10:47:29
Mariusz WoźniakEdycja2014-04-16 10:37:22
Mariusz WoźniakEdycja2014-03-11 10:11:29
Mariusz WoźniakEdycja2014-02-25 22:23:42
Mariusz WoźniakEdycja2014-02-18 11:40:57
Mariusz WoźniakEdycja2014-01-14 12:25:57
Mariusz WoźniakEdycja2013-09-17 11:12:59
Mariusz WoźniakEdycja2013-03-14 07:26:16
Mariusz WoźniakEdycja2013-03-14 07:24:13
Mariusz WoźniakEdycja2013-02-22 08:19:23
Mariusz WoźniakEdycja2013-01-16 08:38:13
Mariusz WoźniakEdycja2013-01-16 08:29:45
Mariusz WoźniakEdycja2013-01-16 08:25:12
Mariusz WoźniakEdycja2013-01-16 08:20:35
Mariusz WoźniakEdycja2013-01-16 08:19:44
Mariusz WoźniakEdycja2013-01-16 08:17:43
Mariusz WoźniakEdycja2013-01-16 08:14:40
Mariusz WoźniakEdycja2013-01-16 08:05:54
Mariusz WoźniakEdycja2013-01-16 07:49:02
Mariusz WoźniakEdycja2012-10-23 14:05:55
Mariusz WoźniakEdycja2012-09-26 10:38:20
Mariusz WoźniakEdycja2012-09-26 10:30:42
Mariusz WoźniakEdycja2012-09-26 10:24:50
Mariusz WoźniakEdycja2012-04-24 08:04:44
Mariusz WoźniakEdycja2012-03-07 07:59:22
Mariusz WoźniakEdycja2012-02-29 13:39:41
Mariusz WoźniakEdycja2012-02-29 13:36:51
Mariusz WoźniakEdycja2012-01-11 09:55:56
Mariusz WoźniakEdycja2012-01-11 08:47:51
Mariusz WoźniakEdycja2011-10-28 12:55:22
Mariusz WoźniakEdycja2011-09-23 13:54:14
Mariusz WoźniakEdycja2011-09-23 13:45:17
Mariusz WoźniakEdycja2011-09-23 13:37:36
Mariusz WoźniakEdycja2011-09-15 10:32:53
Mariusz WoźniakEdycja2011-05-17 13:45:19
Paweł WróblewskiEdycja2011-05-10 13:13:29
Paweł WróblewskiEdycja2011-05-10 12:58:23
Pawel RomańskiEdycja2011-04-01 10:16:26
Pawel RomańskiEdycja2011-04-01 10:16:08
Mariusz WoźniakEdycja2011-02-24 08:07:29
Mariusz WoźniakEdycja2011-01-11 11:51:55
Mariusz WoźniakEdycja2011-01-07 09:37:06
Mariusz WoźniakEdycja2011-01-05 14:14:47
Mariusz WoźniakEdycja2011-01-05 14:07:26
Mariusz WoźniakEdycja2010-12-17 10:49:50
Mariusz WoźniakEdycja2010-12-08 12:35:39
Mariusz WoźniakEdycja2010-12-08 09:24:21
Mariusz WoźniakEdycja2010-12-08 09:12:33
Mariusz WoźniakEdycja2010-12-08 08:58:23
Mariusz WoźniakEdycja2010-03-17 13:17:40
Mariusz WoźniakEdycja2010-03-16 07:48:47
Mariusz WoźniakEdycja2010-02-09 15:09:11
Mariusz WoźniakEdycja2010-02-09 14:48:23
Mariusz WoźniakEdycja2010-02-01 10:59:17
Mariusz WoźniakEdycja2010-02-01 10:56:16
Mariusz WoźniakEdycja2010-02-01 09:00:02
Mariusz WoźniakEdycja2010-01-28 08:51:33
Mariusz WoźniakEdycja2010-01-20 08:42:33
Mariusz WoźniakEdycja2010-01-06 07:38:47
Mariusz WoźniakEdycja2009-09-23 10:49:13
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-17 10:02:06
Mariusz WoźniakEdycja2009-02-04 14:34:03
Mariusz WoźniakEdycja2009-02-04 14:26:36
Mariusz WoźniakEdycja2009-02-04 14:24:45
Mariusz WoźniakEdycja2009-02-04 14:23:07
Mariusz WoźniakEdycja2009-02-04 14:22:15
Mariusz WoźniakEdycja2009-02-04 14:18:05
Mariusz WoźniakEdycja2009-01-28 11:11:01
Mariusz WoźniakEdycja2009-01-28 10:57:08
Mariusz WoźniakEdycja2008-12-17 11:41:35
Mariusz WoźniakEdycja2008-12-17 11:03:36
Mariusz WoźniakEdycja2008-12-17 10:54:32
Mariusz WoźniakEdycja2008-12-17 10:51:29
Mariusz WoźniakEdycja2008-12-17 10:43:38
Mariusz WoźniakEdycja2008-12-10 12:32:07
Mariusz WoźniakEdycja2008-12-09 10:14:21
Mariusz WoźniakEdycja2008-12-09 09:59:30
Mariusz WoźniakEdycja2008-12-09 09:56:57
Mariusz WoźniakEdycja2008-04-23 14:29:27
Mariusz WoźniakEdycja2008-04-18 09:06:34
Mariusz WoźniakEdycja2008-04-18 08:58:28
Mariusz WoźniakEdycja2008-04-18 08:49:08
Mariusz WoźniakEdycja2008-04-18 08:45:44
Mariusz WoźniakEdycja2008-04-18 08:37:17
Mariusz WoźniakEdycja2008-03-10 14:30:59
Mariusz WoźniakEdycja2008-03-10 14:04:28
Mariusz WoźniakEdycja2008-01-24 12:14:48
Mariusz WoźniakEdycja2008-01-17 11:24:35
Mariusz WoźniakEdycja2008-01-17 11:13:26
Mariusz WoźniakDodanie2008-01-17 11:03:53