Obwieszczenia innych jednostek

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 lipca 2019 roku o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie przyłącza ciepłowniczego pod dnem rzeki Mień na dz. nr 1222 obręb 0003 Lipno, w związku z realizacją inwestycji pod nazwą "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego położonego przy ul. 22 Stycznia na działkach nr 1045/5, 1045/6, 1222, 1223/1, 1244/5" do pobrania


Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) a także możliwości zapoznania się z jej treścią do pobrania


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 lipca 2019 roku o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu melioracyjnego przy DK10 w Lipnie wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych terenu firmy Konwektor oraz kotłowni PUK Sp. z o. o. i instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych wzbogaconych paliwem alternatywnym PUK TPO Sp. z o. o.  do pobrania


Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji  pozwolenia wodnoprawnego dla "DAWTONA" Sp. z o.o. ul. Bieniewiecka 52, 05-870 Błonie dla Zakładu Produkcyjnego w Lipnie ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno do pobrania


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 czerwca 2019 roku o wydaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. decyzji pozpolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.5.421.4.2019.MT na usługę wodną pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zakładowego zlokalizowanego przy "Dawtona" Sp. z o. o. - Zakład Produkcyjny w Lipnie, szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej zaopatrzenia w wodę Zakładu "Dawtona" Sp. z o. o., usługę wodną - wprowadzanie ścieków (wód poplucznych) pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Lipnie ul. Wojska Polskiego 12 do pobrania


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 marca 2019 roku o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zakładowego - studni głębinowych Nr 1 (dz. ewid. nr 690/4, obręb Lipno 2) i Nr 3 (dz. ewid. nr 3036/2, obręb Lipno 2) przy "Dawtona" Sp. z o. o. - Zakład Produkcyjny w Lipnie do pobrania


Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, których nastepuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej) a także o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu do pobrania


Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, których nastepuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej) a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu do pobrania


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za pomocą istniejącego wylotu do rowu melioracyjnego na dz. 382/15, z terenu parkingu Starostwa Powiatowego w Lipnie na dz. nr 382/14, obręb 0011 Misto Lipno, w m. Lipno do pobrania


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach o numerze ewidencyjnym 1036, 2250/2, 2251/1, 2251/2 obręb nr 03 w Lipnie oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do rzeki Mień do pobrania


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach o numerze ewidencyjnym 1036, 2250/2, 2251/1, 2251/2 obręb nr 03 w Lipnie oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do rzeki Mień do pobrania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 1875/5, 1876/8 obręb nr 8 w Lipnie. - pobierz dokument

Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację  inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi gminnej położonej na działkach : przed podziałem 1875/5; 1876/8 ( wg projektu podziału 1875 /5 ; 1876/9 - działki 1876/10 - działka po wydzieleniu ) w obrębie nr 8 w Lipnie. - pobierz dokument.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Justyna JankowskaEdycja2019-08-01 08:53:55
Justyna JankowskaEdycja2019-08-01 08:52:53
Justyna JankowskaEdycja2019-07-23 08:54:51
Justyna JankowskaEdycja2019-07-19 13:52:33
Pawel RomańskiEdycja2019-06-26 11:51:39
Pawel RomańskiEdycja2019-06-26 11:50:59
Justyna JankowskaEdycja2019-06-14 09:50:52
Justyna KowalskaEdycja2019-03-20 08:58:23
Justyna KowalskaEdycja2019-02-27 10:07:53
Justyna KowalskaEdycja2019-01-29 10:15:48
Justyna KowalskaEdycja2018-12-12 14:01:15
Justyna KowalskaEdycja2018-12-12 14:00:28
Justyna KowalskaEdycja2018-12-10 09:33:45
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-07-15 08:41:34
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-23 14:39:59
Paweł WróblewskiDodanie2009-06-23 13:21:20