Uchwały - kadencja 2018 - 2023

Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie

w kadencji 2018 - 2023

 


Numer i data

uchwały

Treść

                              u c h w a ł y                                                     

         

pobierz dokument
     

XVIII/143/2020 z dnia 

19.08.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 140/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVIII/142/2020 z dnia

19.08.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1491/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Tulipanowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVIII/141/2020 z dnia

19.08.2020

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Lipna na rok szkolny 2020/2021 uchwała

XVIII/140/2020 z dnia

19.08.2020

Uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie średniego samochodu pożarniczego uchwała

XVIII/139/2020

z dnia 

19.08.2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020– 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XVIII/138/2020 z dnia 

19.08.2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XVII/137/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 - 2023. uchwała

XVII/136/2020

z dnia

19.06.2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu. uchwała

XVII/135/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2020 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych . uchwała

XVII/134/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020– 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2
 

XVII/133/2020

z dnia

19.06.2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5


 

XVII/132/2020

z dnia

19.06.2020

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna uchwała

XVII/131/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2019 rok. uchwała

XVII/130/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna.

uchwała

XVI/129/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVI/128/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 399/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Cegielnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVI/127/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVI/126/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców – osobom prawnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości

uchwała

XVI/125/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XVI/124/2020

z dnia

06.05.2020

Zmieniająca uchwałą w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

 

XV/123/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok uchwała

XV/122/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników uchwała

XV/121/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 314/18 i 314/19 położone w Lipnie obręb Nr 15 przy ulicy Łącznej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwały

XV/120/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie zmiany uchwały (azbest) uchwała

XV/119/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku” uchwała

XV/118/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi uchwała

XV/117/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2019 uchwała

XV/116/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu uchwała

XV/115/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026

uchwała

XV/114/2020

z dnia

18.03.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok uchwała

XIV/113/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020–2026.

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2
 

XIV/112/2019

z dnia

18.12.2019

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2020 r.,

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10
 

XIV/111/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny). uchwała

XIV/110/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie,

uchwała

XIV/109/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,

uchwała

XIV/108/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa”,

uchwała

XIV/107/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XIV/106/2019

z dnia

18.12.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XIII/105/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna uchwała

XIII/104/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla zakładu budżetowego

uchwała

załącznik

XIII/103/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 805/6 położona w Lipnie obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XIII/102/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2 uchwała

XIII/101/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uchwała

XIII/100/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty uchwała

XIII/99/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała

XIII/98/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchwała

załacznik

XIII/97/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna uchwała

XIII/96/2019

z dnia

22.10.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli uchwała

XIII/95/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2020

uchwała

załącznik

XIII/94/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie uchwała

XIII/93/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania uchwała

XIII/92/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XIII/91/2019

z dnia

22.10.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

XII/90/2019

z dnia

22.10.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie oraz nadania Statutu.

 

uchwała

XII/89/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz nagród Burmistrza Miasta Lipna

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

XII/88/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.”

uchwała

załącznik

XII/87/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok uchwała

XII/86/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

uchwała

 

XII/85/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok uchwała

XII/84/2019

z dnia

22.10.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2019 roku

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2.

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XI/83/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji projektu „Dzienny Dom Pobytu Lipno”

uchwała

XI/82/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/393/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Miasta Lipna ze specjalnego  funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uchwała

XI/81/2019

z dnia

25.09.2019

sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipna uchwała

XI/80/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli uchwała

XI/79/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku uchwała

XI/78/2019

z dnia

25.09.2019

sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Witonia w Lipnie - użytkownicy ulic Grabowa, Olszowa, Parkowa i Radną Rady Miejskiej Annę Sawicką -Borkowicz uchwała

XI/77/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Wiązowej i Topolowej uchwała

XI/76/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gminie Miasta Lipna uchwała

XI/75/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie odpłatnie na rzecz gminnego zasobu nieruchomości położonych w Lipnie do kwoty 25.000 zł brutto uchwała

XI/74/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”

uchwała

załącznik

XI/73/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

uchwała

załącznik

XI/72/2019

z dnia

25.09.2019

zamieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania uchwała

XI/71/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XI/70/2019

z dnia

25.09.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

 

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

XI/69/2019

z dnia

25.09.2019

W sprawie wybory ławnika na kadencję 2020-2023 uchwała

X/68/2019

z dnia

26.08.2019

W sp[rawie opłat za korzystanie z cmentarza i urzadzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu. uchwała

X/67/2019

z dnia

26.08.2019

W sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej nr 4 w Lipnie. uchwała

X/66/2019

z dnia

26.08.2019

W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie im. Noblistów Polskich uchwała

X/65/2019

z dnia

26.08.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

IX/64/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawieprzystąpienia Gminy Miasta Lipna do stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich uchwała

IX/63/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty uchwała

IX/62/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 824/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/61/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 441/51 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/60/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1285/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/59/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1285/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/58/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

IX/57/2019

z dnia

01.07.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał.1.1

zał.2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

 

VIII/56/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników  

VIII/55/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku uchwała

VIII/54/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu uchwała

VIII/53/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

VIII/52/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna uchwała

VIII/51/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok uchwała

VIII/50/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna uchwała

VII/49/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna"

uchwała

załącznik

VII/48/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna"

uchwała

załacznik

VII/47/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie zmiany uchwały

uchwała

załącznik

VII/46/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna

uchwała

załącznik

VII/45/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2016 - 2017

uchwała

załącznik

VII/44/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Miasta Lipna

uchwała

załącznik

VII/43/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2018 rok

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

VII/42/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 - 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

VII/41/2019

z dnia

15.05.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

VI/40/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie uchwała

VI/39/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Konopnicka, Brzechwa, Jarzębinowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Szafirowa)

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

VI/38/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Kujawska,Pomorska)

uchwała

zał. 1

zał. 2

VI/37/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 sierpnia 2012 roku uchwała

VI/36/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/342/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku uchwała

VI/35/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2 uchwała

VI/34/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne jednorazowo ustanowienie służebności przesyłu ścieków za jednorazowym wynagrodzeniem na nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1027/1 i 1026/1 położonych w Lipnie obręb Nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

VI/33/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku”

uchwała

załącznik

VI/32/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

uchwała

załącznik

VI/31/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.

uchwała

załącznik

VI/30/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

VI/29/2019

z dnia

27.03.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1.

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

V/28/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. uchwała

V/27/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie. uchwała

V/26/2019

z dnia 06.02.2019

sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna

uchwała

załącznik

V/25/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

V/24/2019

z dnia 06.02.2019

sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

 

uchwała

V/23/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

uchwała

V/22/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

uchwała

V/21/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

uchwała

załącznik

V/20/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023

uchwała

załącznik

V/19/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

uchwała

załącznik

V/18/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu

uchwała

V/17/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

V/16/2019

z dnia 06.02.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu miasta w 2019 roku

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

IV/15/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018–2026,

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

IV/14/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 r.

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10

IV/13/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

uchwała

IV/12/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna uchwała

IV/11/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego uchwała

IV/10/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

IV/9/2018

z dnia

19.12.2018

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

III/8/2018

z dnia

05.12.2018

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. uchwała

III/7/2018

z dnia

05.12.2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

III/6/2018

z dnia

05.12.2018

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

II/5/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna uchwała

II/4/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwała

II/3/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady uchwała

I/2/2018

z dnia

19.11.2018

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lipnie uchwała

I/1/2018

z dnia

19.11.2018

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie uchwała

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-08-21 08:04:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:50:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:46:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:45:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:43:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:40:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:38:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:37:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:34:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:32:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:30:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:28:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:24:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:21:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:19:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:16:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:14:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:12:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:10:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:07:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:05:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:04:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 11:02:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-22 10:40:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 10:17:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 10:16:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 10:14:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 10:12:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 10:05:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 10:03:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 10:01:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 09:59:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 09:57:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 09:56:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 09:55:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 09:53:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 09:50:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 09:47:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-07 09:39:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-03-25 11:12:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-03-25 11:10:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-03-25 11:09:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-03-25 11:08:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-03-25 11:06:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-03-25 11:05:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-03-25 11:04:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-03-25 11:02:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-03-25 11:00:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-03-25 10:57:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-03-25 10:56:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:48:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:45:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:44:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:43:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:41:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:40:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:39:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:38:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:37:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:36:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:34:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:33:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:31:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:30:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:28:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:27:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:26:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:24:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:23:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:22:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:20:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:18:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:17:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:16:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:14:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 13:13:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 10:49:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 10:48:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 10:46:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 10:44:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 10:43:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 10:42:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 10:30:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 10:29:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-19 10:15:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:47:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:46:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:44:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:43:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:42:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:41:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:39:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:38:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:37:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:35:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:19:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:06:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:04:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:03:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 13:00:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:59:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:40:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:38:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:38:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:37:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:35:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:32:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:31:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:29:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:28:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:26:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:24:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:23:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:21:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:10:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:09:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-12-09 12:04:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-11-07 10:46:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:22:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:21:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:20:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:18:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:17:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:16:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:14:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:12:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:11:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:08:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:07:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:02:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:01:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 12:00:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 11:58:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 11:56:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 11:55:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 11:54:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 11:51:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 11:50:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-10-24 11:42:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:23:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:22:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:19:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:18:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:15:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:13:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:12:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:10:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:06:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:04:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:03:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:08:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:06:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:05:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:04:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:03:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:01:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:00:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:59:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:57:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:56:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:55:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:53:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:52:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:50:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:49:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:40:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:31:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:23:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:20:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:18:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:15:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:14:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:12:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:10:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:09:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:08:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:04:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:03:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:42:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:41:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:40:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:39:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:38:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:36:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:35:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:34:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:33:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:32:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:31:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:29:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:28:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:27:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:26:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:25:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:24:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:22:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:21:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:18:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:16:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:13:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:01:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:00:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:59:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:51:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:47:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:46:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:45:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:44:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:43:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:41:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:33:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:32:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:31:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:30:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:29:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:28:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:27:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:26:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:25:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:24:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:23:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:21:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:20:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:19:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:18:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:17:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:16:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:15:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:14:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:12:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:40:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:39:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:38:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:37:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:36:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:35:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:34:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:30:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:28:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:26:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:25:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:19:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:55:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:52:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:51:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:50:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:49:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:42:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:41:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:40:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:38:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:37:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:36:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:35:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:34:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:32:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:30:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:29:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:26:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:25:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:16:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:15:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:13:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:12:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:10:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:09:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:08:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:07:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:05:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:03:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:02:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:00:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 11:49:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 11:46:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 11:15:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 11:14:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:55:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:54:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:53:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:52:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:50:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:49:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:48:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:47:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:46:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:45:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:43:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:42:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:40:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:39:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:38:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:30:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:29:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:28:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:26:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:25:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:24:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:22:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:21:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:19:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:17:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:15:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:13:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:03:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:43:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:42:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:39:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:37:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:35:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:34:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:32:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:31:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:30:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:28:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:27:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:26:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:24:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:23:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:17:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:15:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:14:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:11:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:10:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:08:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:06:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:05:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:02:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:00:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:59:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:57:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:55:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:51:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:49:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:48:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:47:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:46:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:44:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:42:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:41:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:39:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:38:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-12 13:28:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:12:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:11:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:05:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:03:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:02:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:01:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:59:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:58:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:56:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:55:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:54:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:53:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:51:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:50:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-29 13:29:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-29 13:28:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-29 13:26:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-29 13:23:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:54:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:53:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:52:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:46:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:36:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:33:35
Paweł WróblewskiDodanie2018-11-16 12:23:49