Uchwały z 2007 roku


             Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie podjęte w 2007 rok

 


Nr, data podjęcia 

 

 

 

 

 

D o t y c z y

 

 

Pobierz uchwałę

 

 

 
       
 

XVI/114/07

 z dnia

29.12.2007

      W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

Pobierz uchwałę

załacznik nr 1- program

zał. Nr 1 do programu

zał. Nr 2 do programu


     

XVI/113/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2007 roku

Pobierz uchwałę

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3


     

XVI/112/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

Pobierz uchwałę


     

XVI/111/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Pobierz uchwałę


     

XVI/110/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie wyposażenia Miejskiego Centrum Kulturalnego w majątek nieruchomy.

Pobierz uchwałę


     

XVI/109/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz uchwałę

załącznik


     

XVI/108/07

 z dnia

29.12.2007 r.

      W sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Pobierz uchwałę

załącznik


     

 XVI/107/07

z dnia

29.12.2007

       W sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie.

Pobierz uchwałę 

załącznik


     

XVI/106/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipno.

Pobierz uchwałę


     

XVI/105/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości jednego punktu w przeliczeniu na złote dla celu ustalenia wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pobierz uchwałę


     

XVI/104/04

z dnia

29.12.2007

      W sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2008 rok

Pobierz uchwałę

Objaśnienia do budżetu

zał.1-5 i 7-13

załącznik nr 5A

załącznik nr 6


     

 XV/103/07

z dnia

07.12.2007

       W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

pobierz uchwałę

 
       
 

XV/102/07

z dnia

07.12 2007

      W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Pobierz uchwałę


     

XIV/101/07

z dnia

30.11.2007

      W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Pobierz uchwałę

Załącznik Nr 1

 
       
 

 XIV/100/07

z dnia

30.11.2007

       W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

 Pobierz uchwałę


     

XIV/99/07

z dnia

30.11.2007

      W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2007 roku

Pobierz uchwałę

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1.1.

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.1.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 
       
 

 XIV/98/07

 z dnia

30.11.2007

       W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Lipna do ustalania wysokości cen i opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez Zakład Obsługi Komunalnej dla miasta Lipna.

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

XIV/97/07

z dnia

30.11.2007

      W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Pobierz uchwałę

 
       
 

 XIV/96/07

z dnia

30.11.2007

       W sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2008 rok dla zakładu budżetowego.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

XIV/95/07

z dnia

30.11.2007

      Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie oraz nadania statutu.

Pobierz uchwałę

 
       
 

 XIV/94/07

 z dnia

30.11.2007

       W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 XIV/93/07

z dnia

30.11.2007

       W sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2008 rok.

Pobierz uchwałę

 
       
 

 XIV/92/07

z dnia

30.11.2007

 

 

 

W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

  pobierz uchwałę


 

 

 XIII/91/07

z dnia

06.11.2007

 

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych.

Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XIII/90/07

z dnia

06.11.2007

 

 

 

 W sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą "Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie" oraz nadania jej statutu.

 Pobierz uchwałę

Załącznik - Statut

 


 

 

 

 


 


XIII/89/07

z dnia

06.11.2007

 

 

 

W sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą "Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie" oraz nadania jej statutu.

Pobierz uchwałę

Załącznik - Statut


 

 

  XII/88/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

 W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna w 2007 roku

 Pobierz uchwałę

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1.1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.1

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 


 

 

 

 


 


 XII/87/07

 z dnia

29.10.2007

 

 

 

 W sprawie powołania jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie oraz nadania jej statutu.

 Pobierz uchwałę

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2


 

 

 XII/86/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XII/85/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

 W sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XII/84/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

 W sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna Przedszkoli Miejskich.

 Pobierz uchwałę


 

 

 XII/83/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

W sprawie powiadomienia skarbnika Gminy Miasta Lipna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XII/82/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XII/81/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 Pobierz uchwałę


 

 

  XII/80/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


XII/79/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

W sprawie przyjęcia do realizacji Miejskiego Planu Rewitalizacji Miasta Lipno na lata 2007-2013

Pobierz uchwałę

załącznik

 

 

 

 

 

 


 

 

  XII/78/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

  w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2008 - 2011

Pobierz uchwałę

 XI/77/07

z dnia

19.09.2007

 

 

 

 Zmieniająca uchwałę Nr VII/57/07 z dnia 28.06.2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lipnie oraz nadania jej statutu.

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


XI/76/07

z dnia

19.09.2007

 

 

 

W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna"

Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XI/75/07

z dnia

19.09.2007

 

 

 

 W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna"

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


XI/74/07

z dnia

19.09.2007

 

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Lipna oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.

Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


XI/73/07

z dnia

19.09.2007 

 

 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XI/72/07

z dnia

19.09.2007

     

 W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny - prawa odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w gruncie.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

XI/71/07

z dnia

19.09.2007

      W sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Lipnie.

Pobierz uchwałę


     

 XI/70/07

z dnia

19.09.2007

       W sprawie zamiaru dokonania likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie i utworzenia Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie oraz nadania im statutów.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 XI/69/07

z dnia

19.09.2007

       W sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna Przedszkoli Miejskich.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

XI/68/07

z dnia

19.09.2007

      W sprawie zmian z budżecie miasta Lipna w 2007 roku.

Pobierz uchwałę 

uzasadnienie

    Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

Zał. Nr 7

 
       
 

X/67/07

z dnia

13.09.2007

      W sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 IX/66/07

z dnia

11.07.2007

 

 

     

    

W sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna na 2007 rok

                                                    

 

  Pobierz

uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

           

     

 IX/65/07

z dnia

11.07.2007

     

W sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Lipna na 2007 rok

 Pobierz uchwałę

Załącznik

               

     

 VIII/64/07

z dnia

02.07.2007

      

W sprawie nieodpłatnego przekazania Składowiska odpadów komunalnych wraz z segregacją oraz kompostowaniem odpadów mineralnych w Lipnie

Pobierz uchwałę

            

     

 VIII/63/07

z dnia

02.07.2007

     

W sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu - śmieciarki  marki MAN TGA 26.320 o numerze rejestracyjnym CLI  69GY

Pobierz uchwałę

           
              

     

 VIII/62/07

z dnia

02.07.2007

     

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

VIII/61/07

z dnia

02.07.2007

 

     

Zmieniejąca uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2007 r.

Pobierz uchwałę

            

     

VIII/60/07

z dnia

02.07.2007

     

Wyrażająca stanowisko w sprawie budowy obwodnicy drogowej dla Miasta Lipna.

 Pobierz uchwałę

           

     

VIII/59/07

z dnia

02.07.2007

     

W sprawie podjęcia działań mających na celu poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 Pobierz uchwałę

           

     

  VII/58/07

z dnia

28.06.2007

     

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Krzysztofem Korpalskim 

 Pobierz uchwałę

           

     

 VII/57/07

z dnia

28.06.2007

     

W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lipnie oraz nadania jej statutu

 Pobierz uchwałę

Zał. Nr 1

Zał. Nr 1 do Statutu

 

           

     

 VII/56/07

z dnia

28.06.2007

     

W sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych

 Pobierz uchwałę

             

     

 VII/55/07

z dnia

28.07.2007

     

W sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/07 RM w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych

 Pobierz uchwałę

              

     

 VII/53/07

z dnia

28.06.2007

     

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 VII/52/07

z dnia

28.07.2007

     

W sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2007 roku

 Pobierz uchwałę

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1.1

Załącznik nr 1.2

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2.1

Załącznik nr 2.2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

           

     

 VII/51/07

z dnia

28.07.2007

     

W sprawie uchwalenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

VII/50/07

 z dnia

28.06.2007

      W sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

Pobierz uchwałę

           

     

 VI/49/07

z dnia

27.04.2007

     

W sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych

 Pobierz uchwałę

 

           

     

 VI/48/07

z dnia

27.04.2007

      Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miasta Lipna na 2007 r.

 Pobierz uchwałę

Załącznik

           
 
       
 

 VI/47/07

z dnia

27.04.2007

     

W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2007 roku.

 Pobierz uchwałę

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2.1

Załącznik nr 3

           

     

 VI/46/07

 z dnia

27.04.2007

     

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lipna

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 VI/45/07

 z dnia

27.04.2007

     

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2006 rok

 Pobierz uchwałę

           

     

 V/44/07

 z dnia

29.03.2007

     

W sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o złożeniu oświadczenia majątkowego.

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/43/07

z dnia

29.03.2007

     

W sprawie ustalania zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntówi lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określenia wysokości czynszu za dzierżawę i najem.

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/42/07

z dnia

29.03.2007

      Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/41/07

z dnia

29.03.2007

     

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

 Pobierz uchwałę

           

     

V/40/07

z dnia

29.03.2007

     

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej

Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/39/07

z dnia

29.03.2007

 

      Zmieniająca uchwałę w sprawie nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna"

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 V/38/07

z dnia

29.03.2007

     

W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2000 roku

 Pobierz uchwałę

       

 

 
 
       
 

 V/37/07

z dnia

29.03.2007

       W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/36/07

z dnia

29.03.2007

     

W sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/35/07

z dnia

29.03.2007

     

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/34/07

z dnia

29.03.2007

     

Zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie.

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/33/07

z dnia

29.03.2007

       W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 IV/32/07

z dnia

12.02.2007

     

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r.

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

IV/31/07

z dnia

12.02.2007 

     

W sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

IV/30/07

z dnia

12.02.2007

     

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

Pobierz uchwałę

 

           

     
 

IV/29/07

z dnia

12.02.2007

      W sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Miasta Lipna.

Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 IV/28/07

z dnia

12.02.2007

       W sprawie ustalania zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata ...

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 IV/27/07

z dnia

12.02.2007

       W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 IV/26/07

 z dnia

12.02.2007

       W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

IV/25/07

z dnia

12.02.2007

      W sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności.

Pobierz uchwałę

 
       
 

 IV/24/07

z dnia

12.02.2007

       W sprawie określenia wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ...

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 IV/23/07

 z dnia

12.02.2007

       W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości jednego punktu...

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 IV/22/07

 z dnia

12.02.2007

       W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

IV/21/07

z dnia

12.02.2007

      W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2007 rok

Pobierz uchwałę

 
       
 

 IV/20/07

 z dnia

12.02.2007

       W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 Pobierz uchwałę


     

IV/19/07

z dnia

12.02.2007

      W sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.

Pobierz uchwałę

 

 
UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiEdycja2009-01-15 10:40:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 09:37:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 10:48:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 10:43:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 10:35:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 10:33:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 10:23:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 10:20:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 10:14:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 10:09:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 10:04:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 09:52:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 09:48:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 09:44:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 09:40:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-22 09:28:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-18 14:50:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-18 14:44:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-18 14:43:51
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-18 09:10:50
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-18 09:09:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-10 12:05:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-10 11:59:25
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-09 08:06:29
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-09 08:06:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-07 08:13:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-07 08:09:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-04 14:05:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-04 13:38:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-04 13:33:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 14:37:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 14:32:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 12:25:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 12:24:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 12:22:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 12:19:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 12:11:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:54:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:51:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:40:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:39:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:37:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:34:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:32:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:29:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:27:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:26:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:23:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:20:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:16:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:14:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:13:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:11:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:08:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:06:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:05:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:03:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 11:00:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 10:56:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 10:51:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 09:22:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-02 08:32:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-19 15:01:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 13:04:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 13:03:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 12:54:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-11 09:13:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-11 09:07:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-11 09:02:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-11 09:02:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-11 09:02:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 14:57:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 14:49:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 14:48:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 14:29:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:56:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:55:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:52:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:48:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:48:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:45:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:43:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:40:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:39:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:37:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:35:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:34:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:33:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:31:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:28:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:16:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:15:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:08:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:05:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 11:01:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 10:58:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 10:54:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-06 14:46:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-06 14:44:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-06 14:35:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-06 14:32:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-06 14:29:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-06 14:28:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-06 14:24:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 13:19:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 13:18:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 13:16:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 13:14:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 13:12:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 13:10:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 12:40:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 12:38:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 12:36:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 12:27:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 12:26:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 12:22:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 12:20:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 12:19:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 12:17:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 12:13:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 12:09:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 12:07:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 11:39:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 11:36:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 11:33:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 11:31:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 11:29:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 11:25:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 11:22:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 11:18:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 11:14:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 11:07:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 11:05:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 10:00:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 09:59:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 09:48:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-28 10:37:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-28 10:34:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-28 10:33:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 12:31:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 12:29:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 12:27:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 12:19:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 12:17:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 12:16:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 12:10:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 12:10:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 12:08:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 12:05:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 12:04:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 12:00:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:55:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:54:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:50:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:40:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:38:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:33:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:27:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:22:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:21:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:17:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:15:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:12:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:10:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:07:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:04:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 11:02:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 10:56:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 10:53:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 10:51:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 10:25:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 10:24:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-06 12:49:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-06 12:27:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-06 12:22:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-06 12:19:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-06 12:05:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-06 12:00:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-06 11:57:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-06 11:51:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-29 08:53:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 13:07:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 12:58:28
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 10:40:55
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 10:39:37
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 10:37:50
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 10:36:35
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 10:35:20
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 10:19:34
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 09:00:11
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 08:58:44
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 08:57:23
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 08:50:17
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 08:48:40
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 08:46:52
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 08:24:28
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 08:22:05
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-23 08:19:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 15:04:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 15:03:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 15:00:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 14:00:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:58:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:54:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:51:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:47:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:44:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:42:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:37:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:34:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:29:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:25:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:22:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:18:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:16:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:12:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 13:07:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 12:48:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 12:44:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 12:41:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 12:36:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 12:32:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 12:28:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 12:24:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 12:19:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 12:15:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 12:11:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 12:10:00
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-22 11:34:35
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-22 11:32:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 11:26:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 11:10:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 11:08:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 11:02:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 10:55:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 10:51:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 10:48:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 10:44:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 10:41:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 10:35:01
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-22 10:34:41
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-22 10:33:08
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-22 10:30:03
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-22 10:28:29
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-22 10:26:45
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-22 10:24:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 09:23:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 09:21:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 09:19:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 09:10:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 09:07:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 08:51:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 08:45:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 08:44:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 08:42:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 08:41:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 08:37:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 08:36:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 08:32:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 08:24:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 08:21:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 08:16:44
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-22 08:14:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-22 08:11:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 15:36:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 15:34:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 15:32:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 15:29:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 15:25:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 15:23:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 15:17:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 15:06:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 15:02:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 14:55:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 14:52:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 14:45:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 14:30:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 14:26:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 14:20:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 14:13:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 14:11:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 14:05:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 14:02:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 14:00:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:58:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:56:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:54:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:51:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:47:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:46:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:44:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:42:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:41:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:39:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:38:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:36:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:35:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:34:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:33:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:33:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:30:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:16:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:11:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:09:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:08:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:05:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 13:03:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 12:57:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 12:54:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 12:52:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 12:49:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 12:45:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 12:43:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 12:36:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 12:34:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 12:34:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 12:32:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 12:31:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 12:25:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 11:57:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 11:45:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 11:28:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 11:17:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 11:13:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 11:13:05
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-21 11:12:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 11:12:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 11:05:40
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-21 11:00:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 10:56:27
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-21 10:56:08
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-21 10:52:26
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-21 10:50:47
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-21 10:48:34
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-21 10:47:18
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-21 10:46:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 10:37:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 10:29:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-21 10:25:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 14:39:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 14:30:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 14:22:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 14:16:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 14:08:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 14:00:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:59:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:58:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:57:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:56:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:36:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:31:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:28:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:23:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:21:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:15:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:08:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:06:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:05:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 13:00:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 12:54:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 12:46:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 12:43:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 12:40:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 12:35:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 12:29:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 12:20:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 12:03:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 11:53:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 11:19:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 10:58:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 10:57:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 10:53:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 10:39:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 10:30:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 10:17:40
Przemysław RogeńskiEdycja2007-08-20 09:16:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-20 08:31:57
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-17 13:19:11
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-17 13:10:50
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-17 13:07:50
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-17 13:06:37
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-17 13:05:21
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-17 12:49:30
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-17 11:22:32
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-17 11:10:51
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-17 11:08:17
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-17 11:06:38
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-17 11:03:56
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-17 11:02:38
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-17 10:18:46
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-16 11:38:54
Michał ArdanowskiEdycja2007-08-16 11:31:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-14 14:15:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-14 14:07:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-14 13:44:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-14 13:28:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-14 13:06:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-14 13:03:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-14 12:48:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-14 12:47:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-14 12:19:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-14 12:19:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-14 12:19:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-14 11:27:33
Przemysław RogeńskiDodanie2007-08-13 08:09:32