Uchwały z 2010 roku

Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie      podejmowane w 2010 roku  

 

  Numer i

data podjęcia

uchwały

 

 
    Tytuł uchwały

Uchwała

do 

 pobrania       

       

LV/443/2010

z dnia

09.11.2010

 

  W sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2011 rok dla zakładu budżetowego

uchwała

LV/442/2010

z dnia

09.11.2010

 

  W sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

uchwała

 LV/441/2010

z dnia

09.11.2010

 

   W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzienie na 2011 rok

 uchwała

Program

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

LV/440/2010

z dnia

09.11.2010

 

   W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego

 uchwała

LV/439/2010

z dnia

09.11.2010

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

LIV/438/2010

z dnia

18.10.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

LIV/437/2010

z dnia

18.10.2010

 

  W sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Lipna.

uchwała

załącznik

LIV/436/2010

z dnia

18.10.2010

 

  W sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Lipna

uchwała

załącznik

 LIV/435/2010

z dnia

18.10.2010

 

   W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 10.

 uchwała

LIV/434/2010

z dnia

18.10.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy Pl. Dekerta 6.

uchwała

LIV/433/2010

z dnia

18.10.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna , w budynku przy Pl. Dekerta 6.

uchwała

LIV/432/2010

z dnia

18.10.2010

 

  W sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych, stanowiących własność GMiny Miasta Lipna.

uchwała

LIV/431/2010

z dnia

18.10.2010

 

  w sprawie określenia szczegółówego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego.

uchwała

LIV/430/2010

z dnia

18.10.2010

 

   W sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

 uchwała

LIV/429/2010

z dnia

18.10.2010

 

  W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Lipno na lata 2010-2015.

uchwała

załącznik

LIV/428/2010

z dnia

18.10.10

 

  W sprawie ustalenia wysokości , poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2011 rok.

uchwała

 LIV/427/2010

z dnia

18.10.2010

 

   W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 uchwała

LIV/426/2010

z dnia

18.10.10

 

  W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

uchwała

 LIV/425/2010

z dnia

18.10.2010

 

   W sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia apotru do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.

 uchwała

załącznik

 LIV/424/2010

z dnia

18.10.2010

 

   W sprawie zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok dla zakładu budżetowego

 uchwała

LIV/423/2010

z dnia

18.10.10

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik 1.1.

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

załącznik Nr 7

załącznik Nr 8

    LIII/422/2010

z dnia

29.09.2010

 

 

W sprawie  zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja drogi gminnej Nr 171159C - ul. Przekop w Lipnie" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wraz z  projektowaniem.

uchwała

LII/421/2010

z dnia

10.09.2010

 

 

W sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świdczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipno.

uchwała

 LII/420/2010

z dnia

10.09.2010

 

   W sprawie utworzenia obwodu głosowania.

 uchwała

 LII/419/2010

z dnia

10.09.2010

 

 

 Zmieniająca uchwałę Nr V/44/03 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 wkeitnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Miasta Lipna.

 uchwała

LII/418/2010

z dnia

10.09.2010

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta w 2010 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

 LI/417/2010

z dnia

12.08.2010

 

 

 W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

 uchwała

LI/416/2010

z dnia

12.08.2010

 

  W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

uchwała

L/415/2010

z dnia

27.07.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej.

uchwała

 L/414/2010

z dnia

27.07.2010

 

   W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej.

 uchwała

 L/413/2010

z dnia

27.07.2010

 

 

 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22 Stycznia i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042.

 uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

L/412/2010

z dnia

27.07.2010

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

XLIX/411/2010

z dnia

30.06.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej

uchwała

 XLIX/410/2010

z dnia

30.06.2010

 

   Zmieniająca uchwałę wyrażającą zgodę na usytuowanie obelisku

 uchwała

załącznik

 XLIX/409/2010

z dnia

30.06.2010

 

 

 W sprawie określenia szczegółówych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cewilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg.

 uchwała

XLIX/408/2010

z dnia

30.06.2010

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta w 2010 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

 XLVIII/407/2010

z dnia

31.05.2010

 

   W sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna.

 uchwała

XLVIII/406/2010

z dnia

31.05.2010

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

XLVII/405/2010

z dnia

19.05.2010

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 usytuowanego w budynku połozonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15.

uchwała

XLVII/404/2010

z dnia

19.05.2010

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego Nr 8 wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku Nr 6 przy Pl. Dekarta.

uchwała

XLVII/403/2010

z dnia

19.05.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

 XLVII/402/2010

z dnia

19.05.2010

 

 

 W sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007-2015.

 uchwała

załącznik

 XLVII/401/2010

z dnia

19.05.2010

 

   W sprawie zmiany uchwały w okręgach wyborczych

 uchwała

XLVII/400/2010

z dnia

19.05.2010

 

 

W sprawie przystapienia Gminy Miasta Lipno do realizacji projektu pn: :Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego", w ramach regionalnego Programu Operacyjnego.

uchwała

 XLVII/399/2010

z dnia

19.05.2010

 

 

 W sprawie przystapienia Gminy Miasta Lipno do realizacji projektu pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej " ...

 uchwała

 XLVII/398/2010

z dnia

19.05.2010

 

 

 W sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno do realizacji projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego - II edycja" ...

 uchwała

załacznik

 XLVII/397/2010

z dnia

19.05.2010

 

 

 W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie zadań inwestycyjnych

 uchwała

XLVII/396/2010

z dnia

19.05.2010

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

XLVI/395/2010

z dnia

28.04.2010

 

  W sprawie utworzenia obwodu głosowania

uchwała

 XLVI/394/2010

z dnia

28.04.2010

 

   W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 uchwała

XLVI/393/2010

z dnia

28.04.2010

 

 

W sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipno, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

uchwała

XLVI/392/2010

z dnia

28.04.2010

 

 

W sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.

uchwała

 XLVI/391/2010

z dnia

28.04.2010

 

 

 W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2009 rok.

 uchwała

załącznik

 XLVI/390/2010

z dnia

28.04.2010

 

   W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku

 uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

XLVI/389/2010

z dnia

28.04.2010

 

  W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2009 rok

uchwała

załącznik

XLV/388/2010

z dnia

11.04.2010

 

 

  W sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawicieli władz państwowych, kościelnych, wojskowych, kombatanckich i innych.

uchwała 

 

XLIV/387/2010

z dnia

18.03.2010

 

  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

uchwała

 XLIV/386/2010

z dnia

18.03.2010

 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna.

 uchwała

XLIV/385/2010

z dnia  

18.03.2010

 

   W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna.

 uchwała

 XLIV/384/2010

z dnia

18.03.2010

 

  W sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Miasta Lipna.

 uchwała

załącznik

 XLIV/383/2010

z dnia

18.03.2010

 

   W sprawie zamiany nieruchomości.

 uchwała

 XLIV/382/2010

z dnia

18.03.2010

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych

 uchwała

 XLIV/381/2010

z dnia

18.03.2010

 

 

W sprawie zmiany Zarządzenie NR 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipno,

 uchwała

 XLIV/380/2010

z dnia

18.03.2010

 

   W sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna".

 uchwała

 XLIV/379/2010

z dnia

18.03.2010

 

   W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna"

 uchwała

 XLIV/378/2010

z dnia

18.03.2010

 

 

 W sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 uchwała

 XLIV/377/2010

z dnia

18.03.2010

 

 

W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2009 rok,

 uchwała

załącznik

 XLIV/376/2010

z dnia

18.03.2010

 

 

Zmieniająca uchwałę Nr XLII/350/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok,

 uchwała

załącznik

 

XLIV/375/2010

z dnia

18.03.2010

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku.

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

XLIII/374/2010

z dnia

28.01.2010

 

   W sprawie nadania nazwy stadionowi przy ul. Sportowej 13 w Lipnie

 uchwała

XLIII/373/2010

z dnia

28.01.2010

 

 

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XLIII/372/2010

z dnia

28.01.2010

 

  W sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010 - 2013 dla Miasta Lipna

uchwała

      XLIII/371/2010

z dnia

28.01.2010

 

 

W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, a także wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej

uchwała

XLIII/370/2010

z dnia

28.01.2010
 
  W zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 rokuUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 11:00:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:56:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:49:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:47:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:46:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:45:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:25:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:17:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:16:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:14:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:13:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:11:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:10:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:09:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-15 10:08:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-02 13:22:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 12:18:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 12:12:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 12:09:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 12:08:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 12:06:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 12:03:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 12:01:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 11:56:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 11:52:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 11:49:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 11:39:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 11:30:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 11:25:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 11:20:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 11:14:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 11:11:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 11:09:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 11:07:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 10:59:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-21 10:54:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-19 14:30:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-19 14:29:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-19 14:27:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-19 14:26:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-19 14:24:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-19 14:24:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-19 14:23:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-19 14:21:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-19 14:20:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-19 14:18:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-19 14:17:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-19 14:16:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-19 14:14:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-30 12:01:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-13 10:08:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-13 09:58:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-13 09:53:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-13 09:42:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-13 09:39:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-13 09:36:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-13 09:32:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-13 09:30:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-13 09:28:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-13 09:26:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-13 09:23:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-08-13 08:15:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-08-13 08:12:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 10:14:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 10:12:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 10:01:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 09:59:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 09:55:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 09:37:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 09:34:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 09:32:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 09:27:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 09:25:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 09:23:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 09:21:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 09:19:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-28 09:17:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-06 11:05:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-06 11:00:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-06 10:58:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-06 10:55:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-06 10:53:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-06 10:45:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-06 10:44:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-06 10:42:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-06 10:41:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-06 10:31:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-06 10:29:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-06 10:26:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-06 10:24:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-01 12:14:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-01 12:10:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-01 12:09:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-01 10:07:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-01 10:06:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-01 10:05:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-01 10:01:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-01 09:58:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-01 09:56:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-01 09:55:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 12:10:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 12:06:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 11:57:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 11:56:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 11:52:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 11:32:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 11:31:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 11:25:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 11:23:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 11:21:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 11:17:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:55:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:29:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:27:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:24:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:21:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:17:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:15:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:12:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:09:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:08:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:06:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:05:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:03:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-20 10:00:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-05 11:41:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-05 11:39:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-05 11:36:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-05 11:05:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-05 10:59:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-05 10:57:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-05 10:53:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 12:29:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 12:26:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 12:24:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 12:19:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 12:15:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 12:06:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 12:03:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 12:02:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 11:35:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 11:34:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 11:24:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 10:53:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 10:52:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 10:51:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 10:49:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 10:45:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 10:40:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 10:39:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 09:59:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-30 09:47:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-09 13:58:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-23 08:24:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:58:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:54:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:44:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:42:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:40:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:36:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:33:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:33:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:32:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:28:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:25:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:24:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:22:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:19:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:16:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:13:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:11:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:06:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 11:01:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:58:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:55:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:51:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:47:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:44:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:38:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:34:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:31:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:30:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:26:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:24:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:22:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:20:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:19:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:17:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:15:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-22 10:09:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-02-01 14:21:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-02-01 14:20:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-02-01 14:19:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-02-01 14:18:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-02-01 14:17:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-02-01 14:15:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-02-01 14:14:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-29 14:18:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-29 12:15:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-29 12:14:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-29 12:11:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-29 12:10:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-29 11:55:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-29 11:54:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-29 11:52:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-29 11:06:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-29 10:59:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-29 10:34:54
Paweł WróblewskiEdycja2010-01-05 10:34:47
Paweł WróblewskiEdycja2010-01-05 10:34:00
Paweł WróblewskiDodanie2010-01-05 10:29:42