Zezwolenie na wycinkę drzew

Wydawanie zezwolenia na wycinkę drzew - Zgłoszenie

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie  przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)
  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
  3. ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168)
  4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

  1. Pełnomocnictwo – w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem).
  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Termin załatwienia sprawy:

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

1) nazwy gatunku drzewa;
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno

Wydział Gospodarki Komunalnej – pok. nr 18

tel. 54 288 42 56

Dodatkowe informacje:

Brak

Załączniki do pobrania:

1. Wzór zgłoszenia

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Justyna JankowskaEdycja2020-03-27 11:43:50
Justyna JankowskaEdycja2020-03-27 11:42:11
Justyna JankowskaEdycja2020-03-27 11:40:32
Justyna JankowskaEdycja2020-03-27 11:36:03
Justyna KowalskaEdycja2016-12-02 12:02:04
Justyna KowalskaEdycja2016-12-02 11:58:52
Justyna KowalskaEdycja2016-12-02 11:53:24
Justyna KowalskaEdycja2015-09-07 11:54:57
Justyna KowalskaEdycja2015-09-07 11:53:21
Justyna KowalskaEdycja2015-09-07 11:50:12
Justyna KowalskaEdycja2015-09-07 11:49:13
Justyna KowalskaEdycja2015-09-07 11:19:10
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-08 13:17:04
Agnieszka ChmielewskaEdycja2007-09-20 14:16:29
Agnieszka ChmielewskaDodanie2007-09-07 12:36:42