Zezwolenie na wycinkę drzew

Wydawanie zezwolenia na wycinkę drzew

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie  przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.)
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn.  zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi  Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach-  dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
 • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 1. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 2. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 4. projekt planu:
 • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
 • przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane.
 1. Pełnomocnictwo – w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem).
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno

Wydział Gospodarki Komunalnej – pok. nr 17

tel. 54 288 42 56

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lipna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:

Brak

Załączniki do pobrania:

1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

2. Wzór oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

3. UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Justyna KowalskaEdycja2016-12-02 12:02:04
Justyna KowalskaEdycja2016-12-02 11:58:52
Justyna KowalskaEdycja2016-12-02 11:53:24
Justyna KowalskaEdycja2015-09-07 11:54:57
Justyna KowalskaEdycja2015-09-07 11:53:21
Justyna KowalskaEdycja2015-09-07 11:50:12
Justyna KowalskaEdycja2015-09-07 11:49:13
Justyna KowalskaEdycja2015-09-07 11:19:10
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-08 13:17:04
Agnieszka ChmielewskaEdycja2007-09-20 14:16:29
Agnieszka ChmielewskaDodanie2007-09-07 12:36:42