Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2020

Zarządzenie Nr 1/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszcęcia postępowania sprawdzającego. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. więcej
Uzasadnienie więcej
Załącznik 1 więcej
Załącznik 1.1 więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2020/2021. więcej
Załącznik nr 1 więcej
Załącznik nr 2 więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie: likwidacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 124 stycznia 2020 roku

w sprawie: powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania (dwa-1) przy Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2020 roku. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 lutego 2020 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450t.j.) więcej
Załącznik nr 1 więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lutego 2020 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Miasta Lipna więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej...
Załacznik nr 3 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. więcej...
Uzasadnienie więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 11.01.2019 roku w sprawie określenia zasad użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna, ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia jazd lokalnych lub podróży służbowej oraz zwrotu kosztów z tego tytułu. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu MIasta za IV kwartał 2019 r. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 marca 2020 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2020 roku

w sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifkacji wojskowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2020 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 marca 2020 roku

w sprawie: zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie miasta Lipna. więcej...
Uzasadnienie: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej do oceny prac konkursu plastycznego "Obrona Cywilna wokół nas" więcej...
Załącznik nr 1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia przepisów porządkowych na terenie Gminy Miasta Lipna w przedmiocie ograniczenia uczestnictwa i przemarszów w konduktach pogrzebowych. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 marca 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia osób do pełnienia służby Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Lipna. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 marca 2020 roku

w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2020/2021. więcej...
Załącznik nr 1 więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2019 rok. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie: ustalenia wzoru upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego dla strażników Straży Miejskiej w Lipnie. więcej...
Załącznik nr 1 więcej....
Załącznik nr 2 więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania sportu w 2020 roku. więcej...
Uzasadnienie więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne pdomioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. więcej...
Uzasadnienie więcej....
Załącznik nr 1 więcej....
Załącznik nr 1.1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej...
Załącznik nr 2.1 więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33 / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 maja 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczącyh wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2020 r. więcej...
Załącznik nr 1 więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie: organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Lipna w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terroryrstycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych bądź najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. więcej....
Załącznik więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie: Instrukcji prowadzenia i rozliczania mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską w Lipnie. więcej...
Załącznik więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39 / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 maja 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 maja  2020 roku

w sprawie: zmiany regulaminu Straży Miejskiej w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41 / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. więcej...
Uzasadnienie więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej...
Załącznik nr 2.1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 czerwca 2020 roku

w sprawie: ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej....
Załącznik nr 1 więcej....
Załącznik nr 2 więcej...
Załącznik nr 3 więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miasta Lipna. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2020 roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46 / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47 / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. więcej....
Uzasadnienie więcej....
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 1.1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej...
Załącznik nr 2.1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020- 2026. więcej....
Uzasadnienie więcej...
Załącznik nr 1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lipca 2020 roku

w sprawie:zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. więcej...
Uzasadnienie więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 1.1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej....
Załącznik nr 2.1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2020 roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2020 roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2020 roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2020 roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2020 roku. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych. więcej....
Załącznik nr 1 więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59 / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Danych. więcej....
Załącznik nr 1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lipca 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2020 r. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23.07.2020 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Komendant Straży Miejskiej w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2020-07-29 09:35:18
Krzysztof KuberskiEdycja2020-07-23 15:01:34
Krzysztof KuberskiEdycja2020-07-23 14:59:35
Krzysztof KuberskiEdycja2020-07-23 12:08:47
Krzysztof KuberskiEdycja2020-07-22 12:48:24
Krzysztof KuberskiEdycja2020-07-22 12:07:58
Krzysztof KuberskiEdycja2020-07-22 10:02:25
Krzysztof KuberskiEdycja2020-07-21 14:45:29
Krzysztof KuberskiEdycja2020-07-13 13:08:03
Krzysztof KuberskiEdycja2020-07-03 10:41:05
Krzysztof KuberskiEdycja2020-07-03 09:07:58
Krzysztof KuberskiEdycja2020-07-02 15:03:01
Krzysztof KuberskiEdycja2020-06-15 09:59:19
Krzysztof KuberskiEdycja2020-06-15 09:37:47
Krzysztof KuberskiEdycja2020-06-03 10:31:13
Krzysztof KuberskiEdycja2020-06-02 09:08:23
Krzysztof KuberskiEdycja2020-05-29 11:03:52
Krzysztof KuberskiEdycja2020-05-26 10:30:55
Krzysztof KuberskiEdycja2020-05-26 07:57:59
Krzysztof KuberskiEdycja2020-05-26 07:55:15
Krzysztof KuberskiEdycja2020-05-26 07:54:19
Krzysztof KuberskiEdycja2020-05-25 08:25:39
Krzysztof KuberskiEdycja2020-05-25 08:20:51
Krzysztof KuberskiEdycja2020-05-25 08:15:05
Krzysztof KuberskiEdycja2020-04-29 10:32:25
Krzysztof KuberskiEdycja2020-04-29 08:51:12
Krzysztof KuberskiEdycja2020-04-29 08:20:10
Krzysztof KuberskiEdycja2020-04-23 12:56:42
Krzysztof KuberskiEdycja2020-04-23 12:50:48
Krzysztof KuberskiEdycja2020-04-23 12:23:45
Krzysztof KuberskiEdycja2020-04-23 11:19:52
Krzysztof KuberskiEdycja2020-04-23 11:18:57
Krzysztof KuberskiEdycja2020-04-23 11:14:22
Krzysztof KuberskiEdycja2020-04-23 11:00:36
Krzysztof KuberskiEdycja2020-04-23 10:49:49
Krzysztof KuberskiEdycja2020-04-23 10:44:11
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 15:07:24
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 15:04:57
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 14:51:18
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 14:47:26
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 14:43:50
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 14:39:41
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 13:57:52
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 13:47:44
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 12:56:30
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 16:03:54
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 16:03:31
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:55:41
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:46:39
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:46:13
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:44:20
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:39:27
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:36:07
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:28:01
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:25:49
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-09 15:07:11
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-09 15:03:55
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-09 14:50:19
Pawel RomańskiEdycja2020-03-09 14:44:30
Krzysztof KuberskiDodanie2020-03-09 14:38:18